การก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจากบริษัทนั้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนบริษัทให้เรียบร้อยเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็น ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทนั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลานานและมีความซับซ้อนของขั้นตอนสูง ทำให้เจ้าของบริษัทหลาย ๆ คนเลือกที่จะใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทด่วน เพื่อช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนความยุ่งยากตรงนี้ลงไป สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา เจ้าของบริษัทบางคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นเจ้าของมือใหม่ไฟแรงที่ต้องการรีบดำเนินการจดทะเบียนตามฤกษ์ที่ตนนับถืออยู่ ในกรณีที่เราเป็นบุคคลธรรมดาไปดำเนินการด้วยตนเองคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เนื่องจากเราไม่รู้ถึงขั้นตอนการทำงาน ไม่รู้ถึงระยะเวลาของแต่ละกระบวนการ ว่าต้องใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด ต้องเตรียมเอกสารอย่างไร จึงมีเจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คนเข้าไปใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทด่วน ซึ่งทางบริษัทจะทำการแจกแจงขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัทด่วน ให้ลูกค้าได้ทราบถึงขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการรับจดทะเบียนบริษัท

มีอยู่ทั้งหมด 7 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

1. จะต้องทำการตั้งชื่อบริษัท เพื่อใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำนวน 3 ชื่อ ซึ่งจะทำการพิจารณาจากชื่อแรกก่อน

2. จะมีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและทำการยื่นต่อนายทะเบียน เพื่อเป็นการแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยจะมีการระบุข้อมูลของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง จำนวนหุ้น ที่ตั้งของบริษัท รวมทั้งข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน โดยทำการยื่นภายใน 30 วันหลังจากมีการรับรองชื่อบริษัทเรียบร้อยแล้ว

3. จะมีการจองซื้อหุ้นบริษัทและวางแผนในการนัดประชุมกับผู้ถือหุ้น ซึ่งทุกคนจะต้องถือหุ้นอย่างต่ำคนละ 1 หุ้น เมื่อมีการขายหุ้นบริษัทจนครบทุกหุ้นแล้ว จะทำการออกหนังสือเพื่อตั้งวาระการประชุมต่อไป

4. จะมีการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งการจดทะเบียนบริษัท จะมีการพูดถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยจะต้องมีความเห็นร่วมกันในการตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจของคณะกรรมการ และจำเป็นต้องเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบความเคลื่อนไหวการบัญชีและการเงินรวมทั้งเป็นผู้รับรองงบการเงินของบริษัท

5. จะต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นผู้รับรู้และตัดสินใจในการดำเนินการทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในบริษัท เสมือนเป็นประธานในทุกวาระการประชุม

6. จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทโดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธินั้นจะคิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาทขั้นต่ำ 500 บาทและสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทคิดตามทุนการจดทะเบียนแสนละ 500 บาทเช่นกัน ซึ่งขั้นต่ำจะต้องชำระที่ 5,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองค่าใบแสดงการจดทะเบียนและค่ารับรองสำเนาเอกสารอีกประมาณ 500 บาท

7. ขั้นตอนสุดท้ายคือการรับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเมื่อมีการมอบหนังสือรับรองแล้วถือว่าบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่จดแจ้งไว้ มีสิทธิตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์